Product was successfully added to your shopping cart.

ALGEMENE VOORWAARDEN VENICE WELLNESS/ ZWEMBADKONING

Artikel 1 – Definities
1. Verkoper(s): Venice Wellness VOF (KvK nr. 55079598) of Zwembadkoning (17235126) en alle aan Venice Wellness VOF of Zwembadkoning, gelieerde rechtspersonen die gebruik maken van onderhavige Algemene Voorwaarden;
2. Koper: de afnemer van zaken en/of diensten van verkoper.
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen verkoper en koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede de (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst en de daarbij behorende producten en/of diensten.
4. Product: de zaak die het onderwerp is van de overeenkomst en alle bijbehorende diensten en/of services.
5. Schriftelijk: onder schriftelijke mededelingen wordt verstaan alle mededelingen gedaan per brief, per fax, per e-mail of via daartoe bestemde faciliteiten op de website van verkoper.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. De Algemene voorwaarden Venice Wellness/ Zwembadkoning zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, tussen de koper en verkoper. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de Algemene voorwaarden Venice Wellness/ Zwembadkoning wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien koper algemene voorwaarden gebruikt zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst met de verkoper. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van koper kan aan verkoper niet worden tegengeworpen.
2. De koper accepteert de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden Venice Wellness/ Zwembadkoning door de bestelling bij de verkoper te plaatsen.
3. De Algemene voorwaarden Venice Wellness/ Zwembadkoning gelden ook voor derden die door verkoper worden ingeschakeld.
4. Andere algemene voorwaarden dan onderhavige algemene voorwaarden worden, door toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden Venice Wellness/ Zwembadkoning zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met koper zijn overeengekomen.
6. Indien een bepaling van de Algemene voorwaarden Venice Wellness/ Zwembadkoning nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden Venice Wellness/ Zwembadkoning. volledig van kracht blijven. Verkoper en koper zullen dan in overleg een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten
1. De aanbiedingen of prijsopgaven van verkoper dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2. Indien aan koper een model of afbeelding is getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond., zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. 
3. De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen getallen, maten, gewichten, specificaties of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding gegeven. 
4. Een overeenkomst tussen koper en verkoper komt tot stand door het schriftelijk bevestigen van de bestelling door verkoper.
5. De administratie van verkoper geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de koper aan verkoper verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door verkoper verrichte leveringen. Verkoper erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene voorwaarden Venice Wellness/ Zwembadkoning erkent de koper dit eveneens.
6. Aanvullende afspraken en/of toezeggingen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door verkoper zijn vastgelegd.

Artikel 4 – Prijzen, tarieven en betaling
1. Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bezorgkosten, reparatiekosten en eventuele laad- en loskosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
2. Iedere verkoop geschiedt onder de uitdrukkelijk voorwaarde dat de prijs is gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, zal verkoper gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs.
3. De geleverde goederen of diensten dienen door de koper zonder opschorting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk een andere betaaltermijn is overeengekomen. Indien de betaling niet is ontvangen door verkoper binnen de voormelde termijn van 14 dagen of de afwijkende overeengekomen betaaltermijn, raakt de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Het niet voldoen aan de betalingsverplichting geldt tussen partijen als een tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt, ongeacht de omvang van het onbetaalde bedrag.
4. Indien de koper in verzuim is, wordt de koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3% op jaarbasis totdat het openstaande bedrag en de tijdens het verzuim verschuldigd geworden rente en kosten zijn voldaan. In het geval koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt onder wettelijke rente de samengestelde wettelijke rente voor consumententransacties als bedoeld in artikel 6:119 BW verstaan. In alle andere gevallen wordt onder wettelijke rente verstaan de samengestelde wettelijke rente voor handelstransacties als bedoeld in artikel 6:199a BW.
5. Indien koper weigert het product in ontvangst te nemen, raakt koper van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6. Indien koper het product weigert in ontvangst te nemen en/of vanwege niet betaling door koper levering niet plaatsvindt, is koper de door verkoper te maken opslagkosten verschuldigd.
7. Indien koper in verzuim verkeert is koper jegens verkoper gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke kosten die verkoper redelijkerwijs heeft gemaakt ter incassering van haar vordering op koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van de openstaande vordering te rekenen naar het moment dat koper in verzuim is geraakt.
8. Indien de kosten van productie van het product na het sluiten van de overeenkomst doch voor de levering van het product met tot 10% stijgen, is verkoper bevoegd de koopsom met het te verhogen percentage tot 10% te verhogen. Indien de kosten met 10% of meer stijgen voor verkoper, dan zal is de verkoper bevoegd om de koopsom dienovereenkomstig te verhogen. Indien verkoper van de bevoegdheid gebruik maakt om de koopsom met 10% of meer te verhogen, zal hij koper daarover voor de levering schriftelijk informeren. Koper heeft in dat geval de bevoegdheid om de overeenkomst binnen zeven dagen na de mededeling van verkoper dat gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid om de koopsom te verhogen, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
9. Ingeval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend / in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
10. Verkoper behoudt zich het recht voor om zaken die op datum aanbod in voorraad zijn te leveren aan derden, zolang koper het aanbod nog niet schriftelijk heeft aanvaard.
11. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.
12. Verkoper mag een bestelling/opdracht zonder opgaaf van redenen weigeren.
13. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering, ondercuratelestelling, dood, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 5 – Leveringen / Leveringstermijnen en inspectie bij aflevering
1. Levertijden gelden als indicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Nader verstrekte informatie omtrent opgegeven levertijden blijft indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. De levertijd gaat in vanaf het moment van het tot stand komen van de overeenkomst dan wel indien verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens en/of hulpmiddelen nodig heeft die door koper moeten worden verstrekt, vanaf de dag nadat die gegevens en/of hulpmiddelen door verkoper zijn ontvangen.
3. Indien koper geen natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt dat de koper verplicht is om de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren.
4. Verkoper is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen.
5. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Deelleveringen mogen afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Aflevering geschiedt door bezorging op het door koper daartoe opgegeven adres.
7. Extra kosten verbonden aan leveringen buiten Nederland of België en extra kosten verbonden aan leveringen die op verzoek van koper worden verricht op andere dan de gebruikelijke wijze zijn voor rekening van koper. Koper draagt zelf zorg voor in- en uitklaring en eventuele andere formaliteiten die gelden bij leveringen buiten Nederland of België.
8. Het risico van het product gaat over op koper zodra het product is afgeleverd.
9. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om bij het leveren van services en diensten gebruik te maken van derden.
10. Voor de aflevering van services en diensten zal koper adequate faciliteiten ter beschikking stellen.
11. Indien koper door verkoper voorgeschreven voorbereidingen niet heeft getroffen bepaalt de door verkoper ingeschakelde installateur ter plaatse of de levering kan plaatsvinden. Indien de levering niet kan plaatsvinden, komen de daardoor ontstane en te ontstane bijkomende kosten voor rekening van koper.
12. Mocht de installateur in overleg met de koper van mening zijn dat de levering toch kan plaatsvinden ondanks dat de voorgeschreven voorbereidingen niet zijn getroffen, dan zal levering pas plaatsvinden nadat de koper zich schriftelijk bereid heeft verklaart om de bijkomende kosten voor zijn rekening te nemen.
13. Koper is verplicht het product onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren op de juistheid van het geleverde en op zichtbare gebreken en eventuele gebreken te (laten) aantekenen op de pakbon, bij gebreke waarvan deugdelijk is geleverd.
14. Na het constateren van enig gebrek is koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van het product, onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
15. Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien koper niet binnen een maand nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken terzake schriftelijk bij verkoper heeft gereclameerd.

Artikel 6 – Klachten
1. Alle klachten in verband met de levering, de kwaliteit of hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, kunnen door verkoper binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen.
2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen 3 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld.
3. Koper is gehouden om het afgeleverde op het moment van levering te (doen) onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
4. Met betrekking tot de behandeling van alle klachten geldt dat verkoper nimmer gehouden is om naar aanleiding van de klachten ter plaatse een onderzoek in te stellen. De omstandigheid dat verkoper gerechtigd is om een onderzoek in te stellen impliceert geenszins dat verkoper daartoe verplicht is. Bij eventuele klachten blijft het volledig op de weg liggen van de koper om de gegrondheid van een eventuele klacht aan te tonen, ter vrije bepaling van de verkoper of aan deze plicht is voldaan.
5. Koper dient een klacht kenbaar te maken onder vermelding van het factuurnummer.
6. Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door verkoper in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, bewerking, verwerking en/of installatie van het product.
7. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan koper geen rechten ontlenen en het schort de verplichting van een koper om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen niet op.
8. Indien koper geen medewerking verleent als bedoeld in het vierde lid van deze bepaling of indien onderzoek door toedoen van de koper niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht geacht ongegrond te zijn en heeft koper geen aanspraken terzake.
9. Het staat koper niet vrij een product te retourneren, voordat verkoper daarmee expliciet heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor rekening van verkoper. Indien een particuliere koper een product online heeft besteld geldt artikel 16 van de onderhavige algemene voorwaarden.
10. Indien een product wordt geretourneerd dat schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van koper te wijten is of anderszins voor risico van koper komt, zal verkoper koper hiervan in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan koper eventueel terug te betalen bedrag in te houden.
11. Indien tijdig een klacht is ingediend en indien de klacht naar het oordeel van de verkoper juist is, zal verkoper de gebreken of tekorten binnen redelijke termijn herstellen. Koper blijft echter verplicht tot betaling van de gekochte zaken.
12. Naast de in artikel 5 lid 13 bedoelde omstandigheid kan koper op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen en vervallen alle aanspraken van koper, indien:
a. Koper geen of onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;
b. koper het product niet op juiste wijze heeft opgesteld, gemonteerd, behandeld, gebruikt bewaard, of onderhouden of de koper het product heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door verkoper redelijkerwijs te voorzien en/of anders dan waarvoor het product bestemd is en/of anders gebruikt dan door de verkoper gegeven instructies;
c. de toepassing van het gebruik van het product waarover is geklaagd wordt voortgezet;
d. de montage van het product en/of reparatie aan het product, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, is verricht door een ander dan verkoper en niet zijnde een door verkoper ingeschakelde derde.

Artikel 7 – Garantie
Verkoper kan aan de koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf garantie verlenen. Deze garantie geldt uitsluitend voor een maximale periode van twee jaar en alleen indien deze afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen en is gespecificeerd. Aan een koper die niet een natuurlijk persoon is en/of die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt nimmer garantie verleend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met verkoper is overeengekomen.
De garantie is altijd beperkt tot materiaal- en fabrieksfouten. In het geval koper ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 13 geen aanspraak meer kan doen gelden jegens verkoper of zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 6 lid 9 sub a tot en met d komt de garantie te vervallen. De garantie is nimmer overdraagbaar.
De garantie vervalt bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van verkoper is te allen tijde beperkt tot de maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal de factuurwaarde van het geleverde product, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper.
Verkoper sluit de aansprakelijkheid uit voor alle indirecte schade, immateriële schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade bij koper en/of bij derden.
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van door verkoper ingeschakelde derden.
Koper staat in voor de juistheid van door koper aan verkoper verstrekte informatie.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en zekerheden
1. Alle aan koper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat volledig aan verkoper zijn voldaan alle bedragen die koper, krachtens de overeenkomst voor de geleverde zaken verschuldigd is aan verkoper wegens ten behoeve van koper verrichtte of te verrichten werkzaamheden en met inbegrip van alle bedragen die koper aan verkoper verschuldigd is wegens tekortschieten in de overeenkomst.
2. Verkoper behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op het product voor. De intellectuele en industriële eigendomsrechten worden niet aan koper overgedragen.
3. Koper is verplicht jegens verkoper op eerste verzoek van verkoper aan verkoper zekerheid te stellen voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst door het verstrekken van zekerheidsrechten zoals pandrecht, hypotheek of borg of enig ander gebruikelijk zekerheidsrecht.

Artikel 10 – Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden
1. Indien verkoper, door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2. Indien de overmachtstoestand twee maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
3. Ingeval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als verkoper, als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Verkoper kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
6. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid, iedere van buitenaf komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van verkoper kan worden verlangd. Tot die omstandigheden wordt onder meer, hier niet limitatief weergegeven, gerekend: maatregelen van enige overheidsinstantie, burgeroorlog, terrorisme, of zich bij verkoper of haar toeleveranciers of transporteurs of bij andere door verkoper ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden voordoende stakingen en uitsluitingen, brand, waterschade, storm of anderszins schade door natuurverschijnselen, stagnatie, telecommunicatiestoringen, energiestoringen en bedrijfsstoringen.
7. Verkoper zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Artikel 11 – Opschorting en beëindiging
1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens verkoper, is verkoper te allen tijde bevoegd zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schoren zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden zal zijn.
2. Verkoper heeft het recht de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, door koper surseance van betaling is aangevraagd dan wel aan koper surseance van betaling is verleend of indien op koper de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of indien koper anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
3. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst door verkoper op grond van het tweede lid van dit artikel kan koper in geen geval jegens verkoper aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 12 – Schadeplichtigheid koper
Indien de overeenkomst eindigt door wederzijds goedvinden of door vernietiging of ontbinding door koper of door beëindiging door koper op grond van artikel 11 lid 2, of op enige andere grond anders dan ontbinding of vernietiging door koper, wordt koper een schadevergoeding verschuldigd aan verkoper die tenminste 30% bedraagt van het factuurbedrag, onverminderd het recht van verkoper om vergoeding van zijn schade van koper te vorderen voor zover de schade van verkoper meer bedraagt dan 30% van het factuurbedrag.
Indien de overeenkomst betrekking heeft op een product dat voor koper op maat is gemaakt, bedraagt de schadevergoeding van verkoper tenminste 100 % van het factuurbedrag, onverminderd het recht van verkoper om vergoeding van zijn schade van koper te vorderen voor zover de schade van verkoper meer bedraagt dan 100% van het factuurbedrag.

Artikel 13 – Verjaring
Indien koper een natuurlijk persoon is, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, verjaren de rechtsvorderingen en verweren van koper, gegrond op feiten en omstandigheden die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt na verloop van twee jaren nadat koper voor het eerst tijdig ter zake bij verkoper heeft gereclameerd.
In alle andere gevallen dan in lid 1 van dit artikel bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn van rechtsvorderingen en verweren van koper een jaar.

Artikel 14 – Persoonsgegevens
1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
3. Verkoper is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door verkoper noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
4. Wanneer verkoper persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
5. Verkoper gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
6. Verkoper treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
7. Indien er wijzigingen optreden in de persoonsgegevens van de koper, is de koper gehouden deze wijzigingen aan de verkoper door te geven.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenregeling
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van verkoper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen tussen verkoper en koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats van verkoper. Indien koper een natuurlijk persoon is, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft koper het recht gedurende een maand nadat verkoper deze bepaling heeft ingeroepen, schriftelijk aan verkoper mede te delen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. Indien koper niet binnen een maand nadat verkoper deze bepaling heeft ingeroepen, schriftelijk aan verkoper heeft medegedeeld te kiezen voor beslechting van het geschil door de wet bevoegde rechter, is de rechter van de woonplaats van verkoper bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 16 – Herroepingsrecht bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de koperde mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dit geldt uitsluitend op webshop bestellingen, niet op aankopen in de showroom. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koperof een vooraf door de koperaangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de koperzorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de koperde mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koperzich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 17 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de kopergebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de kopereen bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 18 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de koperuitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. Die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koperkoper de verzegeling heeft verbroken;
3. uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koperkoper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.